Voetbalschool Rule the Ball | Rule the Ball! Dominate the Game!

Algemene voorwaarden

Lesvoorwaarden Rule the Ball

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a) ‘Rule the Ball’: Voetbalschool, gevestigd te Alphen aan den Rijn.
b) ‘Deelnemer’: de jongen/het meisje in de leeftijdscategorie van onder 8 tot en met onder 15 jaar, die activiteiten volgt bij Rule the Ball.
c) ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen speler en Rule the Ball. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Rule the Ball en op alle door Rule the Ball gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3. Aanmelding en inschrijving

3.1. Aanmelding voor activiteiten bij Rule the Ball door de speler vindt plaats middels het inschrijfformulier van Rule the Ball. Dit inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden verstuurd door de wettelijk vertegenwoordiger van speler.
3.2. De onder lid 1 van dit artikel bedoelde aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, biedt Rule the Ball deelnemers die zich hierna aanmelden de mogelijkheid op een wachtlijst te worden geplaatst.
3.3. Deelnemers op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd worden.
3.4. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de groepstraining ontvangt de deelnemer informatie over dag en tijdstip van de trainingen.

4. Betalingsvoorwaarden - Procedure

4.1. Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven, hoe te handelen om de contributie te voldoen.
4.2. U dient vooraf te betalen of in 2 termijnen, dit moet dan wel aangevraagd worden.
4.3. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Daarbij geldt dat de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de eerste training overgemaakt dient te zijn.
4.4. De contributie dient u over te maken op rekeningnummer van Rule the Ball o.v.v. factuurnummer + naam kind. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.
4.5 Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft Rule the Ball het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij/zij ingeschreven is.

5. Afmelding & Administratiekosten

5.1. Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
5.2. In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Rule the Ball.
5.3. De trainingen gaan in principe altijd door, maar Rule the Ball behoudt het recht tot het eventuele vervallen van een dag. Wij zullen de dagen inhalen na de laatste trainingsdag. Wij zullen deelnemers per e-mail, via de verzendlijst en/of website op de hoogte stellen.
5.4. Bij annulering van de gehele cursus door Rule the Ball geldt het volgende:
– Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door Rule the Ball gerestitueerd. Dit geldt niet voor de kosten van het kledingpakket;
– Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven staan voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep, met goedvinden van beide partijen, vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.
5.5. Deelname aan Rule the Ball kan niet kosteloos geannuleerd worden. Voor annuleringen zonder opgave van de geldige reden geldt;
– Annulering meer dan 14 dagen voor aanvang cursus: 50% van het cursusgeld retour;
– Annulering meer dan 7 dagen voor aanvang cursus: 25% van het inschrijfgeld retour;
– Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang cursus: geen inschrijfgeld retour.

6. Aansprakelijkheid en gedrag

6.1. Rule the Ball kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en/of blessures.
6.2. Rule the Ball is te gast en maakt gebruik van faciliteiten van diverse voetbalverenigingen.
– De deelnemer dient zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
– Indien deelnemer zich niet correct gedraagt, zullen wij waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les. De deelnemers kan geschorst of verwijderd worden van de cursussen van Rule the Ball.
6.3. Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.
6.4. Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.
6.5. Het dragen van de kleding van Rule the Ball is verplicht.
6.6. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

7. Kleding

7.1. De deelnemers verplichten zich tot het dragen van het kledingpakket van Rule the Ball tijdens de trainingen.
7.2. Deelnemers krijgen na inschrijving en het voldoen van betaling hun kledingpakket.
7.3. Rule the Ball is voor wat betreft aanvoer van de kledingpakketten afhankelijk van leveranciers en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging met betrekking tot de levering van de kledingpakketten. Bij een vertraagde levering van de kledingpakketten, wordt er geen geld gerestitueerd.
7.4. Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Rule the Ball de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.
7.5. Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

8. Portretrecht & Media

8.1. Rule the Ball behoudt het recht om al het, tijdens de activiteiten van Rule the Ball, gemaakte beeldmateriaal te mogen gebruiken voor website, promotie- en andere communicatiedoeleinden.
8.2. Ouders en deelnemers geven middels akkoord op de Algemene Voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en/of filmopnames.
8.3. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij de volgende productie verwijderd wordt.

9. Disclaimer

9.1. Rule the Ball en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Rule the Ball of toepassing van de behandelde oefenstof. Rule the Ball bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
9.2 De inhoud van de Algemene Voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.